Bắt đầu: 08h:01' Sáng, 01/07/2017
Kết thúc: 05h:01' Chiều, 30/07/2017
Giá: 31.860.000 VNĐ
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, 01/07/2017
Kết thúc: 05h:01' Chiều, 30/07/2017
Giá: 68.300.000 VNĐ
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, 01/07/2017
Kết thúc: 05h:01' Chiều, 30/07/2017
Giá: 136.600.000 VNĐ