Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: HN & HCM
Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: HN & HCM
Bắt đầu: 09h:01' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: Hà Nội
Bắt đầu: 09h:01' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: Hà Nội
Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: HN & HCM
Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: HN &HCM