Bắt đầu: 01h:01' Sáng, 01/05/2017
Kết thúc: 01h:01' Sáng, 31/05/2017
Giá: 4.000.000 VNĐ