Bắt đầu: 01h:01' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 01h:01' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: HCM và các tỉnh lân cận
Bắt đầu: 01h:01' Sáng, 01/01/2017
Kết thúc: 01h:01' Sáng, 31/12/2017
Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh lân cận