Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com
Bắt đầu: 08h:30' Sáng, Ngày 01/01/2017 - Kết thúc: 10h:30' Sáng, Ngày 31/12/2017
Địa điểm: HN & HCM
Đào tạo nâng

haha