Dịch vụ hỗ trợ đăng sản phẩm nâng cao APPS
Bắt đầu: 08h:01' Sáng, Ngày 01/05/2017 - Kết thúc: 05h:01' Chiều, Ngày 31/05/2017
Giá: 11.250.000 VNĐ
Đăng sản phẩm là một hoạt động cơ bản đầu tiên và rất cần thiết để có được nhiều hỏi hàng.

haha